Outsourcing ICT

Aktuální dotační tituly

26. 06. 2023

Hero image

Vybrané dotační tituly:

Digitální podnik – Virtuální podnik – výzva I (OP TAK)

 • Cílem výzvy je digitální transformace podniku za pomocí nově pořízených nebo zaváděných technologií a/nebo služeb, které povedou k vyšší automatizaci, digitalizaci či efektivnějšímu propojení firemních procesů.
 • Zahájení příjmu žádostí o podporu: 03. 07. 2023, ukončení příjmu 02. 11. 2023
 • Na co lze získat podporu?
  • Digitální transformace firmy.
  • Logistické a skladové technologie a ostatní nevýrobní technologie.
  • Vnitropodniková konektivita.
  • Kybernetická bezpečnost
  • Školení a certifikace v oboru IT a ekologické udržitelnosti budov.
  • BIM a CDE systémy.
  • Vytvoření digitálního dvojčete či obdobné studie.
 • Kdo může žádat?
  • Malé a střední podniky
 • Kolik lze získat na jeden projekt?
  • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 250 tis. Kč a maximálně do výše 200 tis. EUR.
 • Jaká je míra podpory?
  • Malý podnik 40 % celkových způsobilých výdajů.
  • Střední podnik 30 % celkových způsobilých výdajů.
 • Jaké výdaje je možné podpořit?
  • Dlouhodobý hmotný majetek
  • Dlouhodobý nehmotný majetek
  • Služby a ostatní výdaje
  • Nepřímé náklady
 • Specifika a omezení:
  • Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha.
  • Projekt může mít až 10 míst realizace.
  • Podporování není pořízení hmotného majetku (HW), který slouží k hlavnímu předmětu podnikání firmy žadatele (core business).
  • Projekt musí být jednoetapový.
  • Dotace je poskytována v režimu de minimis, tj. max. 200 tis. EUR za 3 po sobě jdoucí účetní období.
  • Každý žadatel je v rámci výzvy omezen na jednu aktivní žádost.
 • Zdroj a více na: https://www.agentura-api.org/

 

 Poradenství – výzva I (OP TAK)

 • Cílem výzvy je podpora nákupu poradenských služeb pro MSP za účelem získání certifikátů nebo zpracování hodnocení vodního hospodářství.
 • Ukončení příjmu žádostí o podporu: 04. 09. 2023
 • Na co lze získat podporu?
  • Nákup poradenských služeb pro MSP zacílených na:
   1. Získání nových certifikátů potřebných pro podnikání a průmysl (certifikace výrobků, procesů, systémů řízení atd.)
   2. Zpracování hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků, které povede k úspoře vody.
  • Kdo může žádat?
   • Malé a střední podniky
  • Kolik lze získat na jeden projekt?
   • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 50 tis. Kč a maximálně do výše 1 mil. Kč.
  • Jaká je míra podpory?
   • 50 % z prokázaných celkových způsobilých výdajů
  • Jaké výdaje je možné podpořit?
   • Nákup externích poradenských služeb zaměřených na:
    1. Získání nových certifikátů potřebných pro podnikání a průmysl
    2. Zpracování hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků, které povede k úspoře vody.
   • Specifika a omezení:
    • Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha.
    • Výdaje na nákup certifikátů nebo výdaje spojené se získáním značky OHV nejsou způsobilými výdaji.
    • V rámci jednoho projektu (jedné předložené žádosti) nemůže žadatel žádat o podporu současně na aktivitu a) i b).
    • Každý žadatel (1 IČ) je v této výzvě oprávněn předložit max. 3 aktivní žádosti k aktivitě a) a max. 2 aktivní žádosti k aktivitě b), celkem tedy maximálně 5 aktivních žádostí.
    • V případě, že žadatel předloží v rámci aktivity a) více než 1 žádost o podporu, předmět certifikace, na nějž bude čerpána poradenská služba, nesmí být v těchto žádostech totožný.
    • V případě, že žadatel předloží v rámci aktivity b) více než 1 žádost o podporu, musí se jednat o žádosti s odlišným místem realizace projektu.
   • Zdroj a více na: https://www.agentura-api.org/

 

Komunální FVE pro malé obce – Výzva RES+

 • Cílem výzvy je podpora realizace projektů, které vedou ke snížení emisí skleníkový plynů, modernizaci energetických systémů a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě energie.
 • Ukončení příjmu žádostí o podporu: 29. 09. 2023
 • Na co lze získat podporu?
  • Instalace nových fotovoltaických elektráren s instalovaných výkonem do 1 MWp na jedno předávací místo do DS/PS, instalovanými na budovách včetně přístřešků vlastněných žadatelem a umístěných na území obce žadatele.
  • Společně lze pořídit také systémy bateriové akumulace, vynucené investice do renovací konstrukcí střech, na kterých budou instalovány FVE, a do modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE.
  • Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie, projektová příprava a činnost odborného technického a autorského dozoru a BOZP.
 • Kdo může žádat?
  • Obce na území ČR s maximálním počtem obyvatel 3000 k 1. 1. 2022 dle údajů Českého statistického úřadu.
 • Jaká je míra podpory?
  • Maximálně 75 %
 • Jaké výdaje je možní podpořit?
  • Přímé realizační výdaje
  • Projektová příprava
  • Činnosti odborného technického, autorského dozoru, BOZP
  • Vícepráce
  • Propagační opatření
 • Zdroj a více na: https://www.sfzp.cz/

Mohlo by vás zajímat

Image

Připojit k 5G cestující nestačí, budoucnost železnice se jmenuje FRMCS

11. 02. 2024

Image

Sněmovní 5G summit - Kulatý stůl

01. 02. 2024

Image

Microsoft od 1.1. 2024 automaticky převede CSP Legacy do CSP NCE

23. 10. 2023