V listopadu 2020 byla ukončena aukční fáze výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700 MHZ a 3400-3600 MHz. Část kmitočtových pásem byla vyhrazena pro nové operátory, kde byla přidělena pásma společnostem CentroNet, a.s. a Nordic Telecom 5G, a.s. Část pásem byla přidělena stávajícím operátorům, tj. O2 Czech Republic, a.s., Vodafone Czech Republic, a.s. a T-Mobile Czech Republic, a.s. Celkový výnos aukce byl cca 5,6 miliardy Kč.

Cílem výběrového řízení je zejména podpora rozvoje sítí a služeb elektronických komunikací, s předpokladem budoucího rozvoje sítí páté generace (5G) a služeb na nich poskytovaných.

ČTÚ stanovil rozvojová kritéria zaměřená na následující oblasti (bez ohledu na pořadí):

  • rozvoj sítí 5G včetně pokrytí významných silničních a železničních koridorů těmito sítěmi;
  • celkové zlepšení geografické dostupnosti služeb elektronických komunikací, a to jak s ohledem na pokrytí obyvatelstva, tak s ohledem na pokrytí území;
  • závazek pronajmout rádiové kmitočty pro neveřejné lokální sítě elektronických komunikací v rámci průmyslu 4.0, který bude spojený s držením dvou abstraktních bloků v pásmu 3400-3600 MHz;
  • zlepšení dostupnosti služeb elektronických komunikací ve vybraných obcích s nedostatečným pokrytím obyvatelstva;
  • rozvoj sítí využívajících rádiové kmitočty přidělené v tomto Výběrovém řízení.

Záměrem Úřadu bylo umožnit zájemcům získání práv k využívání uceleného souboru a dostatečného rozsahu rádiových kmitočtů z kmitočtových pásem, která jsou evropsky harmonizována pro mobilní sítě elektronických komunikací páté generace a zajistit jejich rozvoj v souladu s vládním programem digitalizace České republiky 2018+ „Digitální Česko“, zejména částí „Digitální ekonomika a společnost“ a národní strategické vize „Implementace a rozvoj 5G sítí v České republice – Cesta k digitální ekonomice“, ve kterých jsou cíle rozvoje sítí 5G stanoveny.

Vedle konkrétních požadavků na pokrytí velkých měst a páteřních liniových dopravních staveb (dálnice a železniční koridory) budou stanoveny podmínky i k zajištění územní dostupnosti blížící se celoplošnému pokrytí státu, a to jak z hlediska pokrytí obyvatelstva, tak z hlediska pokrytí území. Tím, že bude zajištěna dostupnost zcela nových služeb nejprve v oblastech významných urbanistických center a páteřní infrastruktury a následně i celoplošně, bude podpořena efektivní hospodářská soutěž v oblasti elektronických komunikací, což pozitivně přispěje i k rozvoji hospodářství České republiky. Pro splnění relevantních rozvojových kritérií Úřad umožní využití jakýchkoliv rádiových kmitočtů, které byly aktuálně evropsky harmonizovány pro mobilní sítě elektronických komunikací IMT, a to zejména z důvodu zajištění kompatibility uživatelských terminálů. Pro zajištění dostatečného adresního prostoru související s rozvojem 5G sítí a služeb Úřad předpokládá, že provozovatelé sítí elektronických komunikací využívajících Standardu 5G zavedou a poskytovatelé služeb elektronických komunikací využívajících Standardu 5G budou implementovat verzi internetového protokolu IPv6 do svých služeb přístupu k internetu, se zachováním přístupu do IPv4 Internetu pomocí přechodových mechanismů (např. 464XLAT, NAT64/DNS64, Dual-Stack).

S ohledem na očekávaný vývoj 5G služeb a sítí a jejich využitelnost pro potřeby průmyslu 4.0 v souladu se strategickými dokumenty České republiky Úřad spojí dva abstraktní bloky v pásmu 3400-3600 MHz, se závazkem velkoobchodní nabídky pronájmu všech kmitočtů, které je Držitel tohoto bloku oprávněn využívat v pásmu 3400-3800 MHz pro specifické využití pro neveřejné lokální sítě elektronických komunikací v rámci lokálních areálů. Toto řešení umožní využívání všech rádiových kmitočtů v tomto pásmu pro potřeby veřejných sítí elektronických komunikací ze strany držitele přídělu a zároveň zpřístupní tyto kmitočty pro lokální neveřejné 5G sítě, a to v souvislém bloku o rozsahu nejméně 40 MHz.

Výběrové řízení má rovněž za cíl zlepšení geografické dostupnosti relevantních služeb elektronických komunikací s důrazem na zabezpečení dostupnosti v těch oblastech, kde aktuálně nejsou dostupné vůbec, nebo jsou dostupné s velmi nízkou kvalitou. Proto Úřad specificky uložil pro držitele konkrétního Aukčního bloku A3 z kmitočtového pásma 700 MHz rozvojová kritéria, která mají za cíl zvýšit dostupnost služeb elektronických komunikací ve vybraných obcích s identifikovaným nedostatečným pokrytím obyvatelstva mobilními službami, ve kterých ani jeden ze současných operátorů nepokrývá alespoň 95 % obyvatelstva (tzv. bílá místa). Rozvojová kritéria spojená s udělením práva k využívání rádiových kmitočtů v pásmu 700 MHz jsou stanovená tak, aby přispěla k zajištění celoplošného pokrytí území České republiky sítěmi 5G s využitím těchto rádiových kmitočtů. Záměrem Úřadu je zabezpečit celoplošně dostupné služby elektronických komunikací poskytované s využitím nejnovějších technologických standardů a tím současně zabezpečit co nejefektivnější využívání rádiových kmitočtů, které jsou předmětem tohoto Výběrového řízení.

Rozvojová kritéria pro kmitočty v pásmu 3400–3600 MHz byla stanovena tak, aby zajistila rozvoj sítí využívajících tyto rádiové kmitočty tak, aby využívání těchto kmitočtů pro poskytování služeb elektronických komunikací bylo zajištěno ve většině okresů České republiky.

Hlavními důvody pro využití privátní sítě jsou jednak nízké pokrytí průmyslových provozů veřejnou sítí, nízká či nespolehlivá kvalita služeb, vysoké či neznámé zpoždění, bezpečnost dat ve veřejné síti a v neposlední řadě i náklady spojené s využitím části veřejné sítě pro aplikace v průmyslovém prostředí (průmysl 4.0).

Společnost Nokia představila produkt NDAC (Nokia Digital Automated Cloud), využitelný v rámci privátních sítí pro rozvoj průmyslu 4.0. Produkt je end to end platformou pro privátní bezdrátovou konektivitu a automatizaci, obsahující edge computing, přístupové prvky, aplikace a uživatelská koncová zařízení.

Řešení bylo již nasazeno v několika projektech, například v závodě firmy Bosch ve Stuttgartu, kde je použito pro ověření funkčnosti plně automatizovaného výrobního závodu. Privátní 5G síť kompletně pokrývá prostory výrobních hal a umožňuje nasazení technologií jako například :

  • Automaticky řízené přepravní vozíky
  • Bezdrátové bezpečnostní aplikace
  • Pokročilá technologie robotů
  • Predikce údržby
  • Umělá inteligence

Po vyhodnocení projektu plánuje firma Bosch nasazení této technologie cca ve 270 výrobních závodech po celém světě.

Další projekty jsou realizovány například s firmami Toyota, Rohde & Schwarz, Alibaba, Austrian Steel, BASF, Japanese Construction Company, Pharmaceutical Manufacturer, Food Process Manufacturer ... atd.

Technologie privátních 5G sítí tedy budou použity zejména pro průmyslové aplikace, kde lze s touto technologií realizovat dostatečně kvalitní pokrytí průmyslových areálů, řídit kvalitu služby, dosahnout velmi rychlé odezvy sítě a zachovat dostatečnou bezpečnost dat.